مشخص نمون تعرفه کالا

16

دی

تعرفه کالا وارداتی و سازماندهی برای صادرات و واردات

تعرفه کالا یکی از موارد ضروری است.هنگامی که کالا وارد بندر می شود، گمرک و حفاظت مرزی درباره ی شمول عوارض گمرکی بر کالا کد تعرفه مناسب، بر اساس جدول تعرفه های سراسری ایالات متحده تصمیم‌گیری می‌کند. جدول تعرفه های سراسری ایالات متحده منبع اصلی یافتن طبقه بندی عوارض است. می توان از جدول تعرفه های سراسری […]

02

دی

منافع تجارت بین المللی

منافع تجارت بین المللی مبحثی مهم است.تجارت ها به یک یا هر دو دلیل زیر به خارج از کشور راه می یابد. افزایش سود و فروش اجتناب رقابت فرسایشی برخی تجارت ها اولین ورود به بازارهای خارجی را با صادرات تجربه می کنند. سپاس شرکت هایی برای فروش اجناس شان در خارج از کشور تاسیس می کنند. سرانجام[…]