کارگزاربودن

09

دی

نگاهی به منافع و چالش‌های کارگزار بودن وآشنایی با سرمایه گذاری

هزینه‌های اندک راه‌اندازی فعالیت و نیز سرمایه محدود مورد نیاز برای کار از جمله منافع کارگزار بودن به شمار می آید. سرمایه اولیه و هزینه تجارت کارگزار بسیار کمتر از هزینه های مشابه برای یک توزیع کننده است.کارگزار بودن این خطر را هم دارد که طرفین شرکت شما را دور بزند و به صورت مستقیم در موارد […]