02

دی

عوامل محیطی تاثیر گذار بر تجارت بین المللی

تجارت بین المللی با تجارت محلی بسیار متفاوت است. زمانی که از مرزها عبور می کنید. باید با انواع عوامل محیطی متغیر که بر عملکرد یک شرکت تأثیرگذار است. دست و پنجه نرم کنید. عوامل محیطی هم داخلی هستند و هم خارجی عوامل داخلی آنهایی هستند. که شما می‌توانید کنترل کنید و عوامل خارجی از کنترل شما […]