تصمیم گیری برای أخذ مقررات صادرات

16

دی

سایر مقررات صادرات

مقررات صادرات تنها با اخذ مجوز به پایان نمی رسد بلکه برای شروع فعالیت صادرات بایدموارد دیگر را در نظر گرفت. و موارد دیگری که باید به آن توجه کرد.در زیر به آنها می پردازیم. الزامات ضد تحریم قانون ضد فساد خارجی مقررات مربوط به غذا دارو و محیط زیست را نیز باید در نظر بگیرید.لذا در […]