02

دی

منافع تجارت بین المللی

منافع تجارت بین المللی مبحثی مهم است.تجارت ها به یک یا هر دو دلیل زیر به خارج از کشور راه می یابد. افزایش سود و فروش اجتناب رقابت فرسایشی برخی تجارت ها اولین ورود به بازارهای خارجی را با صادرات تجربه می کنند. سپاس شرکت هایی برای فروش اجناس شان در خارج از کشور تاسیس می کنند. سرانجام […]