مشخص نمون تعرفه کالا

16

دی

تعرفه کالا وارداتی و سازماندهی برای صادرات و واردات

تعرفه کالا یکی از موارد ضروری است.هنگامی که کالا وارد بندر می شود، گمرک و حفاظت مرزی درباره ی شمول عوارض گمرکی بر کالا کد تعرفه مناسب، بر اساس جدول تعرفه های سراسری ایالات متحده تصمیم‌گیری می‌کند. جدول تعرفه های سراسری ایالات متحده منبع اصلی یافتن طبقه بندی عوارض است. می توان از جدول تعرفه های سراسری […]